Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Z okazji zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku zachęcają wszystkie dzieci do uczestnictwa w konkursie „Jan Paweł II- droga do świętości”.

 

Konkurs składa się z 3 kategorii do wyboru:
* plastycznej dla klas 0-VI z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe (0-III) (IV-VI)
* literackiej dla klas III-VI z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe (III –IV) (V-VI)
* recytatorskiej dla klas IV- VI

Szczegóły w regulaminie, a także u s. Ernesty Dec oraz ks. Adama Wójcickiego.

---------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „Jan Paweł II- droga do świętości”

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ełku
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku

Cele konkursu

• Przybliżenie dzieciom postaci wielkiego Polaka-Papieża błogosławionego Jana Pawła II.
• Zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego. Jego umiłowaniem i oddaniem sprawom dzieci i młodzieży.
• Umożliwienie dzieciom wyrażenia miłości, fascynacji i dumy z Wielkiego Polaka i współczesnego autorytetu; w wielu formach literackich i artystycznych.
• Promowanie młodych talentów plastycznych, literackich i recytatorskich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.
• Aktywne i twórcze przygotowanie do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II

Konkurs składa się z 3 kategorii:
* plastycznej dla klas 0-VI z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe (0-III) (IV-VI)
* literackiej dla klas III-VI z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe (III –IV) (V-VI)
* recytatorskiej dla klas IV- VI

Każda kategoria odbywa się niezależnie i stanowi niejako odrębny konkurs.
Konkurs plastyczny „Blask świętości Jana Pawła II”
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie jedną pracę plastyczną, dowolną techniką, w formacie A3.
Tematyką pracy jest ukazanie świętości Jana Pawła II objawiającej się w Jego życiu, modlitwie, pielgrzymkach i spotkaniach z ludźmi-w tym szczególnie z dziećmi.
Każda praca powinna zawierać dane uczestnika. Wzór tabeli z danymi uczestnika w załączniku.
Termin składania prac upływa 31 marca 2014r. Prace składamy w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku, ul Wł. Szafera 2.
Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania, oryginalność pomysłu i czytelne przesłanie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Konkurs literacki „List-modlitwa do świętego Jana Pawła II”
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden autorski tekst: List-modlitwę do świętego Jana Pawła II. W którym wyrazi własne uczucia związane z postacią Jana Pawła II (miłość, podziw, prośbę o wstawiennictwo, podziękowanie za ukazanie dróg świętości… itp.) Objętość pracy (1-2 strony formatu A4). Może być rękopis lub tekst komputerowy, dozwolone ozdobienie pracy dowolną techniką. Każda praca powinna zawierać dane uczestnika umieszczone na odwrocie według wzoru -tabela z danymi uczestnika w załączniku. Termin składania prac upływa 31 marca 2014r. Prace składamy w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku, ul Wł. Szafera 2.
Ocenie podlegać będzie: Zgodność pracy z tematem, kompozycja, język, styl, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, stosowny układ graficzny i estetyka listu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Konkurs recytatorski „Poezja Karola Wojtyły”
Każdy uczestnik przygotowuje recytację jednego utworu poetyckiego Karola Wojtyły (JPII), lub wybranego fragmentu z długiego utworu- prezentowany utwór powinien zawierać minimum 4 zwrotki tekstu. Ocenie podlegać będzie: znajomość pamięciowa tekstu, poziom dykcji, właściwy przekaz treści i ogólny wyraz artystyczny.
Zgłoszenia uczestników z wypełnioną kartą zgłoszeń według wzoru umieszczonego w załączniku, należy złożyć w terminie do 21 marca 2014r. do Sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr4 w Ełku, ul Wł. Szafera 2.

Eliminacje konkursu odbędą się 28 marca 2014 r.
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku. (o godzinie rozpoczęcia eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laureaci Wszystkich Konkursów, wraz z Opiekunami zostaną poinformowani przez Organizatora o dacie i miejscu odbycia się Uroczystej Gali, połączonej z wręczeniem nagród.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

Szkoła Podstawowa Nr4
im prof. Wł. Szafera W Ełku
ul Władysława Szafera 2
19-300 Ełk

tel. 87/6216885

dodatkowych informacji udziela

s. Ernesta- Sabina Dec oraz ks. Adam Wójcicki CRL

Kanonicy.pl