Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Domowy Kościół  jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, jako jego gałąź rodzinna a który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Duchową kolebką DK  jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ(1914-2009)

Znakiem DK są dwa greckie słowa: "FOS" (światło) i "ZOE" (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.
DK używa również znaku END - ikony Świętej Rodziny.

Świętem patronalnym DK jest Niedziela Świętej Rodziny. Pismem formacyjnym DK jest "Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych", wydawany od 1975 roku, którego pierwszym redaktorem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.


…..Polecam waszej szczególnej trosce najmniejszą, ale i zarazem podstawową wspólnotę życia i miłości, jaką jest rodzina…. ( Jan Paweł II)

Program formacyjny DK kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz zasad formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame.
Sł. Boży Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między mężczyzną a kobietą, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między nimi nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy.
W sakramencie  małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem ich jedności, do której chcą zdecydowanie dążyć razem jednocześnie jest Źródłem ich wzajemnej miłości. Domowy Kościół  pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie..DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami, które jeżeli są przyjęte i wprowadzone w życie codzienne stają się dla małżeństw i rodzin wielkimi  darami.
Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą i rozważaniem Pisma Świętego  jako osobiste spotkanie  z Chrystusem, swoim Panem i Zbawicielem czyli tzw. Namiot Spotkania; regularne spotkanie ze słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;  codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne razem ze współmałżonkiem stawanie przed  Panem; codzienna modlitwa rodziny – rodziców i dzieci, jako wspólnoty, aby rodzina była silna Bogiem; comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego, dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi, postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów. Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do służby przede wszystkim na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju intelektualnego i duchowego. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.
Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu.  W DK rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw( w naszej parafii jest ich 9) , zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. W naszej parafii obecnie tę posługę pełni ks. Proboszcz
Łukasz Grzechca CRL.
Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. Przez cały rok, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym, odbywają się rekolekcje formacyjne. Szczególną rolę odgrywają rekolekcje15-dniowe tzw. Oazy Rodzin I, II i III stopnia. Można też przeżywać kilkudniowe ORAR – y I i II stopnia.
Im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę ewangelizacyjną  na rzecz swojej rodziny. Dzieci wychowywane
w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze w  Boga przez  świadectwo codziennego życia rodziców, wspólną modlitwę  rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego - swoiste kręgi biblijne w rodzinie. Domowy Kościół jest otwarty dla wszystkich małżeństw sakramentalnych, które mają pragnienie pogłębiania swojej wiary, poprawienia relacji w swoim małżeństwie czy rodzinie, chcą bardziej kochać się wzajemnie, a także czynić coś więcej innym i dla Boga. W kręgach znajdą na pewno pomoc i wsparcie.        
L. i W Żukowscy

Kanonicy.pl