Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Biblios jest słowem hebrajskim i pierwotnie oznaczało zwój papirusu. Papirus rósł nad brzegami rzek, a jego łodygi klejono tak, by tworzyły materiał nadający się do pisania. Kiedy naród żydowski postanowił spisać dzieje swojego spotkania z Bogiem, cały zbiór poszczególnych pism nazwał Biblią, czyli Księgami.


CELE  OGÓLNE KRĘGU:

1. Rozbudze

nie  pragnienia poznawania Pisma Świętego.

2 .Umiłowanie słowa Bożego i pogłębienie  wiedzy o Bogu.

3 .Odkrywanie zbawczego orędzia zawartego w Piśmie Świętym.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie budowy i układu Pisma Świętego.
2. Poznanie słów i czynów Jezusa.
3. Szczegółowe poznanie wybranych tekstów biblijnych.
4. Rozwijanie zainteresowań treściami religijnymi.
5. Głębsze poznanie wiary.
6. Poszerzenie wiedzy religijnej.

7. Nauka kształtowania własnego życia według Słowa Bożego.
8. Poznawanie postaci biblijnych.
9. Poznawanie pojęć teologicznych.
10. Nawiązanie głębszej relacji człowieka z Bogiem, z sobą samym i z bliźnim.
11. Czynne uczestnictwo w różnych formach życia religijnego.
12. Kształtowanie postaw chrześcijańskich wynikających z zasad  ewangelicznych.
13. Propagowanie wartości chrześcijańskich.
14. Propagowanie wiedzy na temat Jana Pawła II i jego myśli religijnej.
15. Kształtowanie pozytywnego wyrażania uczuć.
16. Kształtowanie właściwych postaw moralnych.
17. Uwrażliwianie na potrzeby innych.
18. Doskonalenie umiejętności układania modlitw w różnych intencjach.
20.Wykonywanie różnych gazetek okolicznościowych związanych z rokiem  liturgicznym Kościoła.
21.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
22. Korzystanie z różnych źródeł informacji.

Opiekun Kręgu Biblijnego: ks. Łukasz Bugała CRL.

 

G A L E R I A

Kanonicy.pl